Ekspozycja Kolejowa Białystok-Sokoły » Zespół Szkół Zawodowych PKP w Białymstoku


Zespół Szkół Zawodowych PKP w Białymstoku

Trochę historii…

W roku 1947, dzięki staraniom kierownictwa ówczesnych Warsztatów Drogowo-Mostowych oraz Urzędu Miasta Starosielce powołana została do życia Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa. Jej zaplecze mieściło się początkowo w wydzielonych salach Szkoły Podstawowej. Pierwszym kierownikiem placówki został Władysław Jakus. W tym czasie powstała jedna trzydziesto-ośmio osobowa klasa, która początkowo nie miała zadowalających warunków kształcenia. Na bazie zniszczonej w trakcie działań wojennych wagonowni Warsztatów zorganizowano bibliotekę szkolną.

Niespełna rok później, stanowisko dyrektora szkoły objął Hebryk Lubecki, który w okresie sprawowania tej funkcji przyczynił się do rozwoju placówki.
Już w 1952 roku, dotychczasowa Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa została przekształcona w Zasadniczą Szkołę Kolejową, która kształciła i przygotowywała kadry na potrzeby rozwijających się Kolejowych Zakładów Konstrukcji Stalowej (d. Warsztatów Drogowo-Mostowych).

W roku 1957, Starosielce zostały włączone do granic administracyjnych Białegostoku. Dokonane zostały zatem kolejne zmiany w organizacji szkoły, która otrzymała nową nazwę: Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8 w Białymstoku oraz nowego dyrektora. Funkcję tę objął Zdzisław Grygorczuk. Z każdym kolejnym rokiem rosło zainteresowanie „kolejówką”. Warto przy tym dodać, że była to jedyna tego typu placówka w północno-wschodniej Polsce przygotowująca przyszłych pracowników kolei.

W 1968 roku, ZSZ nr 8 otrzymał do dyspozycji cały budynek, a cztery lata później przekazano w użytkowanie także budynek po Szkole Podstawowej, w miejscu której powstał internat.

Rosnące potrzeby kadrowe na PKP doprowadziły w 1978 roku do przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 w Zespół Szkół Zawodowych Dyrekcji Regionalnej Kolei Państwowych Ministerstwa Komunikacji w Białymstoku. Placówka została rozbudowana i unowocześniona. Pojawiły się także inne kierunki kształcenia kadr technicznych. Nowa struktura organizacyjna obejmowała już nie tylko Szkołę Zasadniczą, ale również Technikum Kolejowe (kształcące w kierunkach zawodowych: ruch i przewozy kolejowe oraz eksploatacja i naprawa taboru kolejowego). W ramach Zespołu Szkół wchodziło także Technikum Kolejowe dla Pracujących, będące wydziałem zaocznym placówki.
Duże zainteresowanie młodzieży pragnącej wykształcić się na przyszłych kolejarzy zdeterminowały władze szkoły, które zaczęły zabiegać o nową siedzibę. Kilkuletnie starania ziściły się we wrześniu 1988 roku, kiedy niemal 570 uczniów wprowadziło się do nowoczesnego budynku szkolnego . Szkoła otrzymała także patrona – inż. Ernesta Malinowskiego (1808-1889). Wszystkie sale dydaktyczne zostały wyposażone w sprzęt audiowizualny. Otwarto także pracownię komputerową. W 1991 roku oddano do użytku szkolne studio nagraniowo-telewizyjne wyposażone w sprzęt do rejestracji oraz obróbki technicznej materiału filmowego. W tym samym roku, dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych Polskich Kolei Państwowych im. Ernesta Malinowskiego został Waldemar Miłto, który swą funkcję sprawował aż do roku 2002. W ostatniej dekadzie XX wieku doszło do kolejnych przeobrażeń organizacyjnych szkoły. We wrześniu 1998 roku, ZSZ PKP w Białymstoku przestał podlegać ministrowi właściwemu ds. transportu i przeszedł pod „opiekę” resortu oświaty. Wraz z nowym podziałem administracyjnym Polski, pieczę nad placówką objęło Miasto Białystok.

Procesy restrukturyzacji Polskich Kolei Państwowych odbiły się także na kondycji szkół zawodowych. Zmniejszające się zapotrzebowanie na pracowników PKP w regionie spowodowało zamknięcie takich specjalności jak: operator ruchowo-przewozowy, monter nawierzchni kolejowej oraz innych.

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2002/2003, stanowisko dyrektora szkoły objął Jan Tyborowski. Jednocześnie, zgodnie z decyzją Kuratora Oświaty, do siedziby Technikum Kolejowego przy ul. Letniej przeniesiono Zespół Szkół Spożywczych im. Zygmunta Glogera.

 

ZSP2
Na początku września 2003 roku nastąpiło przekształcenie organizacyjne i połączenie w jeden organizm – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Białymstoku, powstałego na bazie dwóch odrębnych jednostek: Zespołu Szkół Zawodowych PKP oraz Zespołu Szkół Spożywczych. Nowym dyrektorem została Ewa Głowacka – Maliszewska. Od tej pory znaczenie „kolejówki” zaczęło ulegać stopniowej marginalizacji. Do niedawna szkoła prowadziła jeszcze nabór na kierunek: technik transportu kolejowego.

W roku 2012 zapadła decyzja o postawieniu w stan likwidacji dalszej działalności placówki.

Z dniem 31 sierpnia 2014 r. rozwiązano Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w
Białymstoku przy ul. Letniej 1/1

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi dokumentacji ze zlikwidowanego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Białymstoku, informujemy że Stowarzyszenie Sympatyków Kolejnictwa „Kolejowe Podlasie” nie posiada dokumentacji przebiegu nauczania, kadrowej, płacowej, itp. Wszelkie zapytania dotyczące dokumentacji o przebiegu nauczania należy kierować do Kuratorium Oświaty w Białymstoku (ul. Rynek Kościuszki 9). W przypadku pozostałej dokumentacji – Zespół Archiwów Departament Obsługi Urzędu w Urzędzie Miejskim w Białymstoku (ul. Składowa 11). 


facebook